O fundacji

„Śląsk Wczoraj i Dziś”


Fundacja 'Śląsk Wczoraj i Dziś'Fundacja „Śląsk Wczoraj i Dziś” została powołana aktem notarialnym 07 września 2016r., a zarejestrowana w KRS w dniu 10 listopada 2016r. Działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz statutu. Fundacją kieruje zarząd, który także reprezentuje ją na zewnątrz.

Organem nadzorczym i doradczym Zarządu jest Rada Fundacji. Ministrem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie podmiotu zajmującego się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. Rewitalizację rozumiemy szeroko – nie tylko jako odbudowę, ale także jako wypełnienie odnowionych obiektów działalnością kulturalną, społeczną i oświatową.

FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.