Statut

Fundacji „Śląsk Wczoraj i Dziś”


Statut PLStatut DE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Fundacja nosi nazwę: Fundacja „Śląsk Wczoraj i Dziś”.

§ 2. Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach zwaną dalej ustawą (Dz.U. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i na podstawie niniejszego Statutu.

Fundacja zostaje utworzona na czas nieoznaczony.

§ 3. Siedzibą Fundacji jest Lubliniec.

§ 4. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwej realizacji celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 5. Fundacja ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 6. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

CELE FUNDACJI I FORMY JEJ DZIAŁANIA

§ 7. Celem Fundacji jest:

 • działanie w kierunku rewitalizacji i rekonstrukcji terenów i obiektów architektonicznych, kulturalnych i przemysłowych Śląska,
 • propagowanie działalności służącej zachowaniu obiektów kultury duchowej i materialnej tego regionu,
 • wspieranie rozwoju kulturalnego, oświatowego i sportowego Śląska,
 • wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i medycznej na tym obszarze.

§ 8. 1. Cele Fundacji będą realizowane poprzez:

 • pozyskiwanie terenów i obiektów architektonicznych, kulturalnych i przemysłowych na Śląsku w celu ich rewitalizacji i rekonstrukcji,
 • odnawianie obiektów mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych z przeznaczeniem ich na prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dziecka oraz domów spokojnej starości,
 • przekazywanie zrewitalizowanych terenów i obiektów na cele kulturalne, oświatowe, sportowe i pomocy społecznej.

§ 9. Dla realizacji wyżej wymienionych celów Fundacja może:

 1. prowadzić działalność gospodarczą,
 2. współpracować z administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i fizycznymi w zakresie objętym celami Fundacji,
 3. współpracować z organizacjami i instytucjami działającymi w zakresie zbieżnym z działalnością Fundacji, a także współdziałać z fundacjami międzynarodowymi.
 4. wspierać inne osoby prawne lub fizyczne, których działalność jest zgodna z celami Fundacji.

§ 10. Dla realizacji celów wskazanych powyżej Fundacja może łączyć się z fundacjami działającymi w zakresie zgodnym z nimi.

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 11. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500.000,00 zł, (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) wniesiony przez fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości i inne prawa nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

§ 12. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

 • darowizn, spadków i zapisów,
 • dotacji, subwencji, odsetek z depozytów bankowych,
 • dochodów ze zbiórek, kwest i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku ruchomego Fundacji,
 • dochodów z majątku nieruchomego Fundacji,
 • dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

§ 14. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli donatorzy nie postanowili inaczej.

§ 15. Osobom fizycznym lub prawnym, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych w wysokości nie niższej niż równowartość 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) może zostać w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów nadany tytuł Honorowego Dobroczyńcy Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

ORGANY FUNDACJI

§ 16. 1. Organami Fundacji są:

 • Zgromadzenie Fundatorów
 • Rada Fundacji
 • Zarząd Fundacji

2.Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały może ustanowić Radę Programową Fundacji. Uchwała w tym zakresie powinna określać także regulamin funkcjonowania Rady Programowej.

ZGROMADZENIE FUNDATORÓW

§ 17. Zgromadzenie Fundatorów tworzą Fundatorzy Założyciele oraz inne osoby przyjęte w jego poczet na podstawie jednogłośnej uchwały Zgromadzenia. Fundatorem Założycielem są tylko osoby wymienione w Akcie Ustanowienia Fundacji.

§ 18. Fundatorowi Założycielowi przysługuje uprawnienie Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów. Zgromadzenie Fundatorów po wpisaniu Fundacji do właściwego rejestru może spośród Fundatorów wybrać Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 19. Zgromadzenie Fundatorów zbiera się na pisemny wniosek przesłany w formie elektronicznej lub listownie przez Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów lub Prezesa Zarządu Fundacji, nie rzadziej niż jeden raz w roku.

W posiedzeniach Zgromadzenia Fundatorów z głosem doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji oraz członkowie Rady Fundacji, na podstawie zaproszenia Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów.

§ 20. Zgromadzenie Fundatorów jest organem uchwałodawczym Fundacji oraz posiadającym uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze wobec Zarządu i Rady Fundacji.

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

 • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
 • opiniowanie i zatwierdzenie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, powoływanie Przewodniczącego Rady Fundacji oraz ustalenie liczby członków Rady Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, ustalanie liczby członków Zarządu, a także określanie zasad ich wynagradzania,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie połączenia się z inną fundacją, likwidacji Fundacji oraz zmian Statutu Fundacji,
 • uchwalanie regulaminu działania Rady Fundacji i Zarządu Fundacji,
 • powołanie Rady Programowej i wybór jej członków,
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach związanych z działalnością Fundacji.

§ 21. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.

Uchwały dotyczące powołania i odwołania członka Rady Fundacji oraz członków Zarządu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów.

Wybór Prezesa Zarządu Fundacji jest osobistym uprawnieniem Fundatorów Założycieli. W przypadku śmierci Fundatora Założyciela jego uprawnienia przechodzą na spadkobierców. W przypadku wielości spadkobierców uprawnienia te wykonuje osoba wskazana przez nich spośród swojego grona.

Uchwały Zgromadzenia Fundatorów są ważne, jeśli zapadają na posiedzeniach w którym uczestniczy 2/3 jego składu osobowego

§ 22. W przypadku śmierci Fundatora Założyciela jego spadkobierca wchodzi w skład Zgromadzenia Fundatorów, a w przypadku ich wielości spadkobiercy wskazują osobę wykonującą uprawnienia Fundatora Założyciela, chyba że Fundator ten uczynił to uprzednio.

RADA FUNDACJI

§ 23. Rada Fundacji składa się z 2 do 15 członków.

§ 24. Radę Fundacji oraz jej Przewodniczącego w pierwszej kadencji powołuje się w drodze uchwały Fundatorów.

Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata, przy czym pierwsza kadencja Rady kończy się 30 czerwca 2020r.

§ 25. Rada Fundacji zbiera się na pisemny wniosek przesłany w formie elektronicznej lub listownie co najmniej jednego z członków Rady lub Zarządu albo Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów nie rzadziej niż dwa razy w roku.

W posiedzeniach Rady Fundacji może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji z głosem doradczym oraz przedstawiciele Zgromadzenia Fundatorów i członkowie Rady Programowej, na podstawie zaproszenia Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 26.1. Rada Fundacji jest organem nadzorczym i doradczym wobec Zarządu.

2.Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
 • ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału zgromadzonych środków,
 • rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,
 • nadzór nad działalnością Zarządu.

§ 27. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji.

Uchwała Rady Fundacji jest ważna, jeśli zapada na posiedzeniu w którym uczestniczy 50% jej składu osobowego.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 28. Zarząd Fundacji składa się od jednego do trzech członków.

Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata, przy czym pierwsza kadencja kończy się z dniem 30 czerwca 2020r.

W skład Zarządu mogą wchodzić Fundatorzy.

§ 29. Zarząd Fundacji:

 • reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 • opracowuje projekty rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji,
 • kieruje działalnością Fundacji, w tym rozstrzyga o finansowaniu jej statutowych celów,
 • przyjmuje darowizny, subwencje, dotacje, spadki i zapisy,
 • sprawuje zarząd majątkiem Fundacji oraz kieruje bieżącą działalnością Fundacji,
 • ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz środki na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, w tym także na każde żądanie Zgromadzenia Fundatorów lub Rady Fundacji,
 • podejmuje decyzje w innych sprawach nie zastrzeżonych statutem dla innych organów Fundacji.

§ 30. Pierwszy skład Zarządu Fundacji powoływany jest przez Fundatorów.

Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybierany przez Zgromadzenie Fundatorów, przy zastrzeżeniu uprawnienia określonego w § 21 ust. 3 Statutu Fundacji.

§ 31. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z członków Zarządu. Prezes Zarządu zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Zarządu na podstawie pisemnego wniosku Przewodniczącego Zgromadzenia Fundatorów lub Przewodniczącego Rady Fundacji.

§ 32. Do reprezentowania Fundacji, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest Zarząd Fundacji.

W przypadku Zarządu jednoosobowego Fundację reprezentuje jedyny członek Zarządu samodzielnie.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Fundacji, w tym do składania i przyjmowania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji, upoważnionych jest łącznie dwóch członków zarządu, w tym Prezes Zarządu.

W przypadku zawierania umów pomiędzy członkami zarządu a Fundacją, tą ostatnią reprezentuje pełnomocnik ustanowiony w drodze uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

RADA PROGRAMOWA FUNDACJI

§ 33. Zgromadzenie Fundatorów może powołać Radę Programową Fundacji na podstawie uchwały zapadłej zwykłą większością głosów.

Zgromadzenie Fundatorów uprawnione jest do powoływania i odwoływania członków Rady Programowej Fundacji.

§ 34. Rada Programowa Fundacji składa się z 2 do 10 członków i wchodzą w jej skład osoby fizyczne reprezentujące środowiska naukowe, gospodarcze, samorządowe, instytucje pozarządowe i inne, istotne dla działalności statutowej Fundacji.

Członkostwo w Radzie Programowej ustaje przez pisemne wypowiedzenie złożone Prezesowi Zarządu, odwołanie członka Rady lub jego śmierć.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§ 35. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą dla uzyskania środków na realizację celów statutowych.

§ 36. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza

64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

71.11.Z - Działalność w zakresie architektury

71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

91.01.A - Działalność bibliotek

91.01.B - Działalność archiwów

91.02.Z - Działalność muzeów

91.03.Z - Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z - Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

93.11.Z - Działalność obiektów sportowych

93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

§ 37. Z przychodów Fundacji Zarząd może przeznaczać odpowiednie środki na jej działalność gospodarczą w wysokości określonej przepisami oraz wynikającej z charakteru planowanej działalności.

ZMIANA STATUTU

§ 38. Zmiana Statutu i celu działalności Fundacji może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 39. Decyzja o zakończeniu działalności Fundacji może nastąpić w drodze jednomyślnej uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 40. W przypadku likwidacji majątek Fundacji przeznaczony zostanie w pierwszym rzędzie na pokrycie jej wszelkich zobowiązań, a majątek pozostały przekazany zostanie na rzecz organizacji prowadzących działalność statutową w zakresie podobnym do celów Fundacji, na rzecz gmin lub skarbu państwa.

O przekazaniu majątku na rzecz wskazanych podmiotów decyduje Zgromadzenie Fundatorów w drodze uchwały.

Zarząd zobowiązany jest do poinformowania Ministra nadzorującego działalność Fundacji o jej likwidacji oraz o uchwale Zgromadzenia Fundatorów w zakresie zadysponowania pozostałym majątkiem.Kraków, dn. 7 września 2016 r.FUNDACJA "Śląsk Wczoraj i Dziś"

FUNDACJA „ŚLĄSK WCZORAJ I DZIŚ"

Myślą przewodnią, która towarzyszyła zakładaniu Fundacji, było utworzenie instytucji zajmującej się pozyskiwaniem, rewitalizacją oraz rekonstrukcją zabytkowych obiektów poprzemysłowych Śląska. W odnowionych obiektach Fundacja będzie organizować działalność społeczną, kulturalną i edukacyjną. Takie działanie zwiększy nie tylko atrakcyjność architektoniczną wyremontowanego obiektu, ale także poprawi jakość życia mieszkańców miasta - gminy.